воскресенье, 7 декабря 2014 г.

1277. Земля, зараженная их нечестивыми делами, будет стонать от боли

Понедельник, 24 Ноября 2014, 15:30 ч.

Моя дорогая, любимая доченька, в скольком утешении Я нуждаюсь в это время, когда так много вас отпало от Меня. Мои Слезы льются потоками, в то время как армия Сатаны, зараженная одним из самых подлых его демонов, Иезавеллюю, соблазнила многих из тех, кто будто бы представляет Меня. Как много они забыли и как плохо они помнят Мою Обет прийти снова.

Время Моего Второго Пришествия уже очень близко, и армия Сатаны собралась в огромном количестве, и готова к битве с теми, кого Я называю Моими. Эту нечестивую армию будут вести Мои враги и они будут делать все возможное, чтобы попытаться заставить мир поверить в их ложь. Говоря от Моего Имени, они возьмут с собой святых мужчин и женщин и станут силой, с которой нельзя не считаться. Принятые с большим удовольствием светским миром, они изменят лицо земли и вызовут хаос на своем пути.

Земля, зараженная их нечестивыми делами, будет стонать от боли и вы станете свидетелями великих потрясений. Каждый нечестивый акт осквернения, который они нанесут Моему Телу, проявится через изменения в климате, неурожаи, изменения в атмосфере и потопе такого масштаба, что очень мало народов на земле не ощутят этих потрясений. Мой Отец причинит им огромные страдания.

За каждого, кого они осуждают во Имя Мое, они также будут осуждены. За каждую боль, которую они причиняют Божьим детям, они будут страдать от такой же боли. Ад, который они принесут миллионам, приведет к наказанию, подобному пламени ежедневно горящему в вечной бездне.

Небесные Врата закроются перед ними и они будут кричать в агонии, когда в последний День будут ослеплены Моим Светом. Они будут бежать, как трусы, которыми они и являются, и будут пытаться спрятаться от Моего Суда, но нигде не найдут утешения. Ослепленные, они будут бежать и падать, и им некуда будет идти. И они останутся, поскольку ни один из них не будет иметь смелости и силы воли, чтобы попросить Моей помощи, потому что они отрежут от себя всю Жизнь, которую они могли бы иметь, но которой больше не смогут воспользоваться.

Слушайте Меня сейчас, когда Я торжественно заявляю, что человеку, который живет Моим Словом и который остается верным Мне, нечего бояться. Человек, который проклинает Меня и плотно закрывает дверь в Мое Царство позади себя, будет отброшен.

Ваш Иисус

Земля, заражена їхніми нечестивими ділами, буде стогнати від болю
Понеділок, 24 листопада 2014, 15:30
Моя дорога, улюблена донечко, скільки втіхи Я потребую в цей час, коли так багато вас відпало від Мене. Мої Сльози ллються потоками, в той час як армія Сатани, заражена одним з найпідліших його демонів, Ієзавеллю, спокусила багатьох з тих, хто ніби то представляє Мене. Як багато вони забули і як погано вони пам'ятають Мою Обітницю прийти знову.
Час Мого Другого Пришестя вже дуже близько, і армія Сатани зібралася у величезній кількості, готова до битви з тими, кого Я називаю Моїми. Цю нечестиву армію будуть вести Мої вороги і вони робитимуть все можливе, щоб спробувати заставити світ повірити у їхню брехню. Говорячи від Мого Імені, вони візьмуть із собою святих чоловіків і жінок та стануть силою, з якою не можна не рахуватися. Прийняті з великим задоволенням мирським світом, вони змінять обличчя землі і викличуть хаос на своєму шляху.
Земля, заражена їхніми нечестивими ділами, буде стогнати від болю і стане свідком великих потрясінь. Кожен нечестивий акт осквернення, який вони вчинять над Моїм Тілом, проявиться через зміни в кліматі, неврожаї, зміни в атмосфері і потоп такого масштабу, що дуже мало народів на землі не відчують цих потрясінь. Мій Отець заподіє їм величезні страждання.
За кожного, кого вони засуджують в Моє Ім'я, вони також будуть засуджені. За кожен біль, який вони завдають Божим дітям, вони будуть страждати від такого ж болю. Пекло, яке вони принесуть мільйонам, призведе до кари, подібної до полум'я, що горить щодня у вічній безодні.
Небесні Ворота зачиняться перед ними і вони будуть кричати в агонії, коли в Останній День будуть засліплені Моїм Світлом. Вони будуть тікати, як боягузи, якими вони і є, і намагатимуться сховатися від Мого Суду, але ніде не знайдуть розради. Засліплені, вони будуть бігти та падати, і їм не буде куди йти. І вони залишаться, бо жоден з них не матиме сміливості та сили волі, щоб попросити Моєї Допомоги, тому що вони відріжуть від себе усе Життя, яке вони могли б мати, але яким більше не зможуть скористатися.
Слухайте Мене зараз, коли Я урочисто заявляю, що людина, яка живе за Моїм Словом і яка залишається вірною Мені, не має чого боятися. Людина, яка проклинає Мене і яка щільно закриває двері до Мого Царства позаду себе, буде відкинутою.

Ваш Ісус

Комментариев нет:

Отправить комментарий