вторник, 30 декабря 2014 г.

1290. Мать Спасения: Он посылал меня в качестве Его Посланника во все века

Вторник, 9 декабря 2014, 17:00
Мое дорогое дитя, Я, Пречистая Дева Мария, Матерь Божья, и Я пришла, чтобы раскрыть тебе цель Моей Миссии на земле.
Я раба Господня и Я была назначена Моим Небесным Отцом принести Сына, Иисуса Христа, Спасителя мира. Так же, как Я была призвана исполнить Пресвятую Волю через рождение Его Единородного Сына, который был послан, чтобы дать Вечную Жизнь всем Его детям, Мне также была назначена роль Его посланника во все века. Он посылал Меня в качестве Его Посланника, чтобы раскрывать тайны Его Царства Небесного и во все времена Я приходила от Его Святого Имени, чтобы передать важные послания миру. Я не приходила по собственной воле, потому что Мне никогда не была дана такая власть. Я приходила от Имени Бога, как Его верная раба, во Славу Бога, чтобы Он мог позвать души к Его Божественного Милосердию. Теперь Я прихожу снова в этой последней Миссии, одобренной Пресвятой Троицей для спасения душ.
Я сыграла важную роль в Пришествии Мессии в первый раз, и Я прихожу в конце концов как Его святой посланник в эти последние времена перед тем, как Он, Сын Мой, появится в Его Втором Пришествии.
Во все времена, когда Я появлялась в видении на земле, миру давалось знамение. Во многих случаях Я открывала важные пророчества через Дар внутреннего выражения, но в некоторых случаях не было сказано вообще ничего. Зато было дано знамение, и те, кто благословен даром различения поняли то, что Бог хотел, чтобы Его дети знали. Именно из-за Его Великой Щедрости, Он одобрил эти божественные вмешательства, так как Его единственным желанием было спасение душ.
Мой Вечный Отец, Кто создал все из ничего, заступается только тогда, когда Он хочет спасти Его детей от обманов, которые насаждаются в их сердцах. Когда лукавый создает хаос, Бог всегда вмешивается, чтобы открыть сердца Его детей к Великой Любви, которую Он питает к каждому из вас. Примите эту Миссию, дорогие дети, с милостью и благодарите Бога за Его великое Милосердие, без которого многие души были бы потеряны.
Любящая вас Мать
Мать Спасения

1286. Мати Спасіння: Він посилав мене в якості Його Посланця у всі віки
Вівторок, 9 грудня 2014 року, 17:00
Моя дорога дитино, я є Пречиста Діва Марія, Матір Божа, і я прийшла, щоб розкрити тобі мету моєї місії на землі.
Я раба Господня і я була призначена моїм Небесним Отцем принести Його Сина, Ісуса Христа, Спасителя Світу. Так само, як я була покликана виконати Його Пресвяту Волю через народження Його Єдинородного Сина, який був посланий, щоб дати вічне життя всім Його дітям, мені також була призначена роль Його посланця у всі віки. Він посилав мене в якості Його Посланця, щоб розкривати таємниці Його Небесного Царства, і у всі часи я приходила від Його Святого Імені, щоб передати важливі послання для світу. Я не приходила за власною волею, бо мені ніколи не була дана така влада. Я приходила від Імені Бога, як Його вірна слугиня, на Славу Бога, щоб Він міг покликати душі до Його Божественного Милосердя. Тепер я приходжу знову в цій останній місії, схваленій Пресвятою Трійцею для спасіння душ.
Я зіграла важливу роль у Пришесті Месії в перший раз, і я приходжу зрештою як Його святий посланець в ці кінцеві часи перед тим, як Він, мій Син, з'явиться в Його Друге Пришестя.
У всі часи, коли я з'являлася в Об'явленнях на землі, знамення давалося світу. У багатьох випадках я відкривала важливі пророцтва через Дар внутрішнього вираження, але в деяких випадках не було сказано взагалі нічого. Натомість, було дано знамення, і ті, хто благословенний даром розрізнення зрозуміли те, що Бог хотів, щоб Його діти знали. Саме через Його превелику щедрість Він схвалив ці божественні втручання, бо Його єдиним бажанням було спасіння душ.
Мій Вічний Отець, Хто створив все з нічого, заступається тільки тоді, коли Він бажає врятувати Його дітей від обманів, які насаджуються в їхні серця. Коли лукавий створює хаос, Бог завжди втручається, щоб відкрити серця Його дітей до Великої Любові, яку Він має до кожного з вас. Прийміть цю місію, дорогі діти, з милістю і дякуйте Богові за Його Велике Милосердя, без якого багато душ було б втрачено.
Любляча вас Мати
Мати Спасіння

Комментариев нет:

Отправить комментарий