вторник, 30 декабря 2014 г.

1289. Мать Спасения: Мой Сын предоставил мне власть сокрушить голову змея

Понедельник, 8 Декабря 2014, 17:30
Мои дорогие дети, когда вы слышите  о новых войны в самых неожиданных местах, вы должны отдавать себе отчет, что пророчества из Книги Откровения уже сбываются.
Когда природное устройство на земле и общение человеческого рода впадает в беспорядок в четырех уголках мира, то это время, чтобы приготовиться. Все это должно произойти в последней битве против всего зла, которое произрастает из нечестивого заражения лукавым.
Брат восстанет против брата, люди будут жестоко обращаться с ближними без каких-либо угрызений совести, и каждый потеряет доверие к другому. Таков результат, когда любовь, которая приходит от Бога, чахнет в сердцах человечества. Даже те, кто верит в Моего Сына, восстанут против Его Учения. Те, что ближе всего к Нему, хотя они Его и любят, предадут Его. Те, кто представляет Его передадут Его в руки Его врагов, как это сделал Иуда.
Есть очень мало сильных настолько, чтобы встать и провозглашать Истину Святого Слова Божьего. Человек слаб и через грех он не может стать совершенным. Пока грех не будет искоренен, будет пережито много боли прежде чем Мой Сын придет снова. До тех пор молитва является вашем единственным оружием против власти Сатаны. Молитесь, особенно Мой Пресвятой Розарий ежедневно, потому что он  имеет власть уменьшить силу Сатаны и всех тех, кого он ведет в последнюю битву против Иисуса Христа и Его Церкви на земле.
Я говорю вам, что Я, любящая вас Мать, Пречистая Дева Мария, Матерь Божья, даю вам сегодня особый подарок. Мне была дана Благодать стать защитником человечества. Вы должны прибегать под Мою защиту во время лихолетья. Я защищу каждого из вас, кто позовет Меня, против беззакония дьявола. Под Моей защитой вы получите облегчение от нападений, с которыми он обрушится на каждого христианина, который постарается остаться верным Моему Сыну в испытаниях, которые ждут вас в будущем.
Мой Сын предоставил Мне власть сокрушить голову змея, так чтобы Он мог привести вас ближе к Себе. Примите Мою защиту, и Я отвечу каждому, кто попросит Меня о помощи.
Мой долг  перед Богом и Моя преданность - Моему любимому Сыну, Иисусу Христу, который любит вас всех так сильно. Нет ничего, чтобы Я не сделала для Моего Сына, и нет ничего, чтобы Он не сделал для того, чтобы освободить вас от боли и страданий.
Спасибо вам, дорогие дети, за любовь, которую вы проявляете ко Мне, но знайте, что Я беру любовь, которую вы даете Мне, и отдаю ее Моему Сыну во Славу Божию.
Я остаюсь покорной рабой Бога.
Любящая вас Мать
Мать Спасения


1285. Мати Спасіння: Мій Син надав мені владу розтрощити голову змія
Понеділок, 8 грудня 2014 року, 17:30
Мої дорогі діти, коли ви чуєте поголос про нові війни у найнесподіваніших місцях, ви повинні віддавати собі звіт, що пророцтва з Книги Одкровення вже збуваються.
Коли природний устрій на землі та поводження людського роду впадає в безлад в чотирьох куточках світу, то це час, щоб готуватися. Все це повинно статися у останній битві проти всього зла, яке проростає з нечестивого зараження лукавим.
Брат повстане проти брата, люди будуть жорстоко поводитися з ближніми без будь-яких докорів сумління, і кожен зрадить довіру іншого. Таким є результат, коли любов, яка приходить від Бога, марніє в серцях людства. Навіть ті, хто вірить в мого Сина, повстануть проти Його Вчення. Ті, що найближчі до Нього, хоча вони Його і люблять, зрадять Його. Ті, хто представляє Його, передадуть Його в руки Його ворогів, як це зробив Юда.
Є дуже мало сильних настільки, щоб встати і проголошувати Істину Святого Слова Божого. Людина слабка і через гріх вона не може стати досконалою. Допоки гріх не буде викоріненим, буде пережито багато болю перед тим, як мій Син прийде знову. До тих пір молитва є вашою єдиною зброєю проти влади Сатани. Моліться, особливо, мою Найсвятішу Вервицю щодня, тому що вона має владу зменшити силу Сатани і всіх тих, кого він веде в останню битву проти Ісуса Христа і Його Церкви на землі.
Я кажу вам, що я, любляча вас Мати, Пречиста Діва Марія, Матір Божа, даю вам сьогодні особливий подарунок. Мені була дана ласка стати захисником людства. Ви повинні прибігати під мій захист під час лихоліття. Я захищу кожного з вас, хто покличе мене проти беззаконня диявола. Під моїм захистом ви отримаєте полегшення від нападів, з якими він обрушиться на кожного Християнина, що намагатиметься залишитися вірним моєму Синові у випробуваннях, які чекають вас у майбутньому.
Мій Син надав мені владу розтрощити голову змія, так щоби Він міг привести вас ближче до Себе. Прийміть мій захист, і я відповім кожному, хто попросить мене про допомогу.
Мій обов'язок є перед Богом і моя відданість - моєму улюбленому Синові, Ісусові Христові, який любить вас всіх так сильно. Немає нічого, щоб я не зробила для мого Сина, і немає нічого, щоб Він не зробив для того, щоб звільнити вас від болю і страждань.
Дякую вам, дорогі діти, за любов, яку ви виявляєте до мене, але знайте, що я беру любов, яку ви даєте мені, і віддаю її моєму Синові на Славу Божу.
Я залишаюся покірною слугинею Бога.
Любляча вас Мати
Мати Спасіння

Комментариев нет:

Отправить комментарий