вторник, 2 декабря 2014 г.

1263. Те, кто думает, что Бог не накажет нечестивых, не знают Его

Четверг, 6 ноября 2014, 17:40 ч.

Моя дорогая, любимая дочь, пришло время для Моего Вечного Отца очистить с лица земли позор, который бросает тьму на души людей. Он накажет нечестивых и возьмет в Свои Святые Руки тех, кто придерживается истинного Слова Божьего. Ангелы поднимутся в большой буре и мощными косами выкосят с корнями болезнь, которая уничтожает души людей, так чтобы мир мог снова стать чистым. 

Бойтесь гнева Божьего, потому что когда он разозлится, люди будут дрожать от страха. Те, кто думает, что Бог не накажет нечестивых, не знают Его. Они, чьи голоса, громкие и гордые, наполняют землю ложью, и те, кто считает себя достойным великой милости в глазах Отца Моего, но кто проклинает покорных Моего народа, будут выкорчеваны из земли и столкнутся с наибольшей карой в истории человечества со времен великого потопа. 

Ангелы Божии сойдут с косой в их правой руке и отделят зерна от пшеницы. Те, кто проклинает Бога, умолкнут; те, кто оскверняет Сына Человеческого, умолкнут; те, кто оскверняет Его Тело, будут блуждать в замешательстве, растерянности и замешательстве, перед тем, как они окунутся в пустыню. 

Любовь Бога не встретила взаимности, а Его Милосердие уже отброшено. Неблагодарные души, чьи глаза ищут только собственных удовольствий и чья решительность к действиям находится в прямой конфронтации с Волей Господа - почувствуют боль Божьей кары. Кары, похожей на вспышки молнии, на большую бурю, на большое потрясение земли, которое будет ощутимо в каждой части мира. 

Те, кто знает Истину, уже не будут бояться, потому что они будут добровольными очевидцами обетований, изложенных в Священном Писании, о будущей Великой Скорби. Те, кто выбросил Бога из своей жизни - как будто они отрезали орган от своего собственного тела - не будут знать о последствиях их проклинаний Бога, пока не станет слишком поздно. 

Вы, кто предал Меня будете страдать больше. Вам, кто забросал камнями других, ошибочно считая, что вы представляете Меня, не будет к кому обратиться. Потому что везде, где вы будете пытаться спрятаться, вы не найдете ничего, чтобы скрыть свой позор. Я говорю вам это, потому что терпение Моего Отца исчерпано и на поле битвы выйдут две армии - те, кто со Мною, и те, кто против Меня. 

Молитесь о Божьем Милосердии. А те, кто бичует Мое Тело, знайте следующее. Вы можете думать, что Меня можно уничтожить в Моем доме, но это будет серьезная ошибка с вашей стороны. 

Отойдите от Меня, ибо вы не принадлежите Мне. Ваше нечестие станет вашим падением, а через вашу преданность лукавому вы отлучили себя от Моего Славного Царства. 

Ваш Иисус


Четвер, 6 листопада 2014, 17:40
Моя дорога, улюблена дочко, прийшов час для Мого Вічного Отця очистити з лиця землі ганьбу, який кидає темряву на душі людей. Він покарає нечестивих і візьме в Свої Святі Руки тих, хто дотримується Правдивого Слова Божого. Його ангели піднімуться у великій бурі і могутніми косами викосять з корінням недугу, яка нищить душі людей, так щоби світ міг знову стати чистим. 
Бійтеся Гніву Божого, бо коли Він розлютиться, люди будуть тремтіти від страху. Ті, хто думає, що Бог не покарає нечестивих, не знають Його. Вони, чиї голоси, гучні і горді, наповнюють землю брехнею, і ті, хто вважає себе гідним великої ласки в Очах Мого Отця, але хто проклинає покірних з Мого народу, будуть викорчувані з ґрунту і зіштовхнуться з найбільшою карою в історії людства з часів великого потопу.
Ангели Божі зійдуть з косою в їхній правій руці і відділять полову від пшениці. Ті, хто проклинає Бога, замовкнуть; ті, хто оскверняє Сина Чоловічого, замовкнуть; ті, хто оскверняє Його Тіло, блукатимуть в замішанні, розгублені та збентежені, перед тим, як вони поринуть у пустелю.
Любов Бога не зустріла взаємності, а Його Милосердя уже відкинуте. Невдячні душі, чиї очі шукають тільки власних задоволень і чия рішучість до дій знаходиться в прямій конфронтації з Волею Господа - відчують біль Божої кари. Кари, подібної на спалахи блискавки, на велику бурю, на велике потрясіння землі, яке буде відчутним в кожній частині світу.
Ті, хто знає Правду, не будуть боятися, бо вони будуть добровільними очевидцями обіцянок, викладених у Святому Письмі, щодо майбутньої Великої Скорботи. Ті, хто викинув Бога зі свого життя — так ніби вони відрізали орган від свого власного тіла - не знатимуть про наслідки їхніх прокльонів Бога, аж поки не стане надто пізно.
Ви, хто зрадив Мене, страждатимете найбільше. Ви, хто закидав камінням інших, помилково вважаючи, що ви представляєте Мене, не матиме до кого звернутися. Бо скрізь, де ви будете намагатися сховатися, ви не знайдете нічого, щоб приховати свою ганьбу. Я говорю вам це, бо терпіння Мого Отця вичерпане і на поле битви вийдуть дві армії - ті, хто зі Мною, і ті, хто проти Мене.
Моліться про Боже Милосердя. А ті, хто бичує Моє Тіло, знайте наступне. Ви можете думати, що Мене можна знищити у Моєму Домі, але це буде серйозна помилка з вашого боку.
Відійдіть від Мене, бо ви не належите Мені. Ваша нечестивість стане вашим падінням, а через вашу відданість лукавому ви відлучили себе від Мого Славного Царства.
Ваш Ісус

Комментариев нет:

Отправить комментарий